Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

Jodenstein
19:53
Jodenstein
19:52
każdy facet musi zdać sobie sprawę
że to wszystko może zniknąć w
jednej chwili:
kot, kobieta, praca
przednia opona,
łóżko, ściany, pokój;
wszystkie rzeczy
najpotrzebniejsze do życia,
łącznie z miłością
spoczywają na fundamentach z piasku –
i pojedyncze zdarzenie,
nieważne jak od ciebie odległe:
śmierć chłopca w Hongkongu
albo śnieżyca w Omaha...
może przynieść ci zgubę.
cała twoja porcelana rozbije się o
kuchenną podłogę, wejdzie twoja dziewczyna
a ty będziesz stał pijany
w samym środku tego wszystkiego i kiedy zapyta:
mój boże, co tu się stało?
odpowiesz: nie wiem,
naprawdę nie wiem...
— Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viacharlesbukowski charlesbukowski
Jodenstein
19:50
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz
Reposted fromcardini cardini viacharlesbukowski charlesbukowski

April 12 2015

Jodenstein
21:56
4320 8c30 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Jodenstein
21:55
8933 5144 420
Reposted frommonikje monikje viastylte stylte
Jodenstein
21:55
7194 7f08 420
Reposted fromaevenien aevenien viastylte stylte
21:55
1772 d03c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastylte stylte
Jodenstein
21:53
5809 8022 420
Mount Fitz Roy, located in Patagonia on the border between Argentina and Chile. Photo by Daniel Korzhonov
Reposted fromcorvax corvax viailovegreen ilovegreen
Jodenstein
21:53
Jodenstein
21:52
4105 c4e8 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viailovegreen ilovegreen
Jodenstein
21:51
6619 95fe 420
26.
21:50
6105 5e38 420

elenamorelli:

{ are swans deceiving us all? }

Reposted fromAmericanlover Americanlover vianatex natex
21:50
8447 c09c 420

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

Reposted fromtwice twice
Jodenstein
21:50
Jodenstein
21:50
Jodenstein
21:49
3352 1b35 420
Reposted frommisza misza viashitsuri shitsuri
Jodenstein
21:47
6947 18fb 420
Reposted frombingbangboom bingbangboom viashitsuri shitsuri
Jodenstein
21:47
0016 c8f0 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
Jodenstein
21:46
5886 126e 420
Reposted frombingbangboom bingbangboom viashitsuri shitsuri
Jodenstein
21:46
9827 7d24 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl