Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

każdy facet musi zdać sobie sprawę
że to wszystko może zniknąć w
jednej chwili:
kot, kobieta, praca
przednia opona,
łóżko, ściany, pokój;
wszystkie rzeczy
najpotrzebniejsze do życia,
łącznie z miłością
spoczywają na fundamentach z piasku –
i pojedyncze zdarzenie,
nieważne jak od ciebie odległe:
śmierć chłopca w Hongkongu
albo śnieżyca w Omaha...
może przynieść ci zgubę.
cała twoja porcelana rozbije się o
kuchenną podłogę, wejdzie twoja dziewczyna
a ty będziesz stał pijany
w samym środku tego wszystkiego i kiedy zapyta:
mój boże, co tu się stało?
odpowiesz: nie wiem,
naprawdę nie wiem...
— Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viacharlesbukowski charlesbukowski
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz
Reposted fromcardini cardini viacharlesbukowski charlesbukowski

April 12 2015

4320 8c30
Reposted froma-antimatter a-antimatter
8933 5144
Reposted frommonikje monikje viastylte stylte
7194 7f08
Reposted fromaevenien aevenien viastylte stylte
1772 d03c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastylte stylte
5809 8022
Mount Fitz Roy, located in Patagonia on the border between Argentina and Chile. Photo by Daniel Korzhonov
Reposted fromcorvax corvax viailovegreen ilovegreen
4105 c4e8
Reposted fromonlywhite onlywhite viailovegreen ilovegreen
6619 95fe
26.
6105 5e38

elenamorelli:

{ are swans deceiving us all? }

Reposted fromAmericanlover Americanlover vianatex natex
8447 c09c

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

Reposted fromtwice twice
3352 1b35
Reposted frommisza misza viashitsuri shitsuri
6947 18fb
Reposted frombingbangboom bingbangboom viashitsuri shitsuri
0016 c8f0
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
5886 126e
Reposted frombingbangboom bingbangboom viashitsuri shitsuri
9827 7d24
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl